Prevence rizikového chování - projekt podpořený v dotačním programu MSK

PODPOŘENO NEINVESTIČNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Název projektu: Prevence rizikového chování dětí v DD Budišov nad Budišovkou

Realizace: 1.9.2016 - 31.8.2017

Dotační program: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017

Dotační priorita: Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování

INFORMACE O PROJEKTU:

Účel dotace – zajištění kvalitních preventivních programů pro práci s rizikovou skupinou a psychoterapeutické preventivní péče od spolupracujících subjektů

Obsah projektu: komplex činností zaměřených k předchází rizikového chování dětí, konkrétně agrese mezi dětmi, kyberšikana a nebezpečí na internetu a sociálních sítích, identifikace příčin rizikového chování dětí ve skupině, 

Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je působit cíleně, specificky na informovanost a postoje dětí k danému typu rizikového chování:

  • Intolerance a projevy agrese, šikana
  • Chování na sociálních sítích

Eliminace agresivních projevů chování ve skupině ave školním prostředí – prevence šikany předcházenírizikovému chování na sociálních sítích a nakládání s osobními údaji – prevence kyberšikany, kybergroomingu, netolismu

  • Snižování stavů napětí a agresivity, řešení aktuálních zátěžových situací, působení na děti s oslabenou volní stránkou, narušenou psychickou stabilitou, zmírňování citové deprivace a negativních prožitků, relaxace, uvolnění, navázání bližšího kontaktu s uzavřenými dětmi, s dětmi stranícími se kolektivu, s dětmi, které mají momentální tíživý problém.
  • Relaxace, uvolnění, ventilace problémů
  • Snížení agrese
  • Pozitivní posílení vztahů a vazeb na nejbližší okolí
  • Možnost netradičním způsobem preventivně působit na děti vyžadující individuální a specifickou péči vyplývající z citové deprivace a narušené psychické stability či jiných zátěží majících kořeny v hereditě a nepříznivých poměrech v primární rodině

SPOLUPRACUJÍCÍ  SUBJEKTY:

FLOW EFFECT

PhDr. Fiedorová, psycholog

Centrum inkluze

REALIZOVANÉ AKTIVITY:

září 2016 - tvorba vstupních autoportrétů s dětmi - vyjádření obav, pocitů, negativních i pozitivních emocí, hodnotový žebříček - pomocí výtvarných technik kresby a koláže  - pod vedením metodika prevence DD

10.12.2016 - pro děti byly připraveny 2 programy pod vedením preventistky Centra inkluze o.p.s. Velké Hoštice Bc. LenkyNavrátilové. Ve skupině mladších dětí (5-11 let) bylo dětem vysvětleno, co si představit pod pojmem kyberšikana, jaké jsou její projevy a nejčastější formy. Vedli jsme děti k uvědomění, že informace vložené na internet přestávají být pod jejich kontrolou, dotkli jsme se tématu sociálních sítí a tzv. virtuálních "přátel", nadměrného užívání internetu, nebezpečí chatování během hraní online her. V průběhu celého programu byla s dětmi diskutována možná rizika, jejich předcházení a řešení. Součástí programu bylo předání informací o kyberšikaně, desatero bezpečného internetu, kontakty pomoci a výtvarnou technikou vytvořena ztv. "ruka pomoci", kde si zaznamenaly, na koho se mohou obrátit o pomoc. Druhý program, určený starším dětem, bylo možné více diskutovat o konkrétních případech, možných řešeních, následcích kyberšikany jak na straně oběti, tak na straně agresora, zmínili jsme také legislativní rámec a možné trestní postihy. Oba programy byly doplněny o shlédnutí krátkých videí na dané téma.

Prevence rizikového chování - spolupráce s psychologem.

Termíny: 4 setkání v průběhu 12/2016-5/2017.

Popis: přímá práce s klienty v časové dotaci stanovené v projektu.

  • náplň práce ve skupině: Prevence sociálně patologických jevů a patologických vztahů ve skupině.

      diagnostika vztahů ve skupině

      podpora sebehodnocení dětí

      podpora uvědomování a adekvátní exprese pozitivních a negativních emocí

      podpora a nácvik efektivních řešení problémů ve skupině

Nepřímá práce s klienty (příprava materiálů a programu):  

  • náplň:

      příprava jednotlivých metodických postupů pro konkrétní věkové skupiny

      nákup a příprava pomůcek k práci

Analýza a vyhodnocení psychologické práce: 

  • náplň:

      vyhodnocení a interpretace administrovaných metod

      doporučení dětí vhodných k psychoterapii

Návaznost: spolupráce i po skončení projektu

Interaktivní přednáška zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů, zejména na sociálních sítích, téma ochrany svého soukromí na sociálních sítích, zmapování povědomí dětí o rizicích sociálně patologických jevů na internetu a ve virtuálním prostředí.

 

POBYTOVÁ AKCE S PREVENTIVNÍM PROGRAMEM

LOUČNÁ NAD DESNOU

7.-16.8.2017

Podpořeno dotačním programem  „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže“

 Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

V loňském roce se nám podařilo získat finanční podporu MSK s dotační prioritou: všeobecná specifická primární prevence rizikových projevů chování. Účelem dotace bylo zajištění kvalitních preventivních programů pro práci s rizikovou skupinou od spolupracujících subjektů. Obsahem projektu byl komplex činností zaměřených k předcházení rizikového chování dětí, konkrétně agrese mezi dětmi, identifikace příčin rizikového chování dětí ve skupině a problematika kyberšikany a bezpečného chování na internetu a sociálních sítích.

V průběhu roku byly dětem mj. zprostředkovány preventivní programy Centra inkluze o.p.s. zaměřené na kyberšikanu a bezpečný internet, psychologické poradenství v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, přímá psychologicko preventivní práce s dětmi a závěrečná pobytová akce s preventivním programem, která byla realizována v termínu 7.-16.srpna 2017v Loučné nad Desnou v penzionu Oaza.

Pro pobytovou akci byl vytvořen každodenní preventivní program ve spolupráci Flow Effect Brno, psycholožky PhDr. Dagmar Fiedorové a metodikem prevence dětského domova.

Součástí projektu byly také další aktivity realizované pedagogickými pracovníky DD.

Na sklonku prázdnin jsme vyrazili na očekávanou akci do Loučné nad Desnou.

Preventivní program pobytu byl zajištěn lektory společnosti Flow Effect pod vedením Martina Hoffmana, kterého s našimi dětmi pracoval už dříve a pedagogičtí pracovníci DD se mj. účastnili jeho přednášek v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a také metodikem prevence DD.

Během pobytu jsme se zaměřili hlavně na vzájemné vztahy, což korespondovalo se zaměřením a cíli celého projektu. Už od útlého dětství vštěpujeme dětem základy správného chování, a to nejen v dětské skupině a mezi kamarády, ale také ve vztahu k dospělým a autoritám. Věnovali jsme pozornost také ohrožení dětí různými typy závislostního chování. Pro děti, které ne vlastní vinou přišli o rodiče a rodinné zázemí, jsou sociální vztahy velmi důležité. Zpřetrhané nitky je mnohdy velmi těžké navázat, často i mezi sourozenci.

Kromě samotného preventivního programu, připraveného odborníky, se naše děti i dalšími  aktivitami, soutěžemi a během výletů  do přírody učily, že hlavní je pomáhat slabším a mladším kamarádům, než vyhrávat a tvrdě prosazovat vlastní zájmy.

Nemůžeme opomenout také vynikající přístup pana majitele Leoše Klabana a jeho zaměstnanců, bylo o nás výborně postaráno. Moc děkujeme Penzionu Oáza!

Náš společný cíl byl určitě naplněn, děti i my tety jsme byli nadmíru spokojeni!

Bc.Daniel Štencel - vedoucí vychovatel

Bc.Drahoslava Mikulenková - Metodik prevence DD

 

 

 

 


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136